Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

FB Kopcie - Marsz Nordic Walking

Czcionka:

W związku z wejściem przepisów RODO uprzejmie informujemy,

Że udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną

( imprezy kulturalne, uroczystości, warsztaty, spotkania, konkursy, festyny, lekcje biblioteczne, marsze NW  itp.)

Jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku

W materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia

Na stronie internetowej, Facebooku i Youtube GBP w Grębkowie

Szczegółowe informacje:www.gbp-grebkow.pl

 

 

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Gminną  Bibliotekę Publiczną  w Grębkowie

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki wydarzeń  i imprez bibliotecznych.
 2. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Grębkowie z siedzibą przy ul. Wspólnej  5,07-110 Grębków
 3. Głównym organizatorem IV Marszu NW o Puchar Wójta Gminy Grębków jest Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne „Grębkowianie” w z siedzibą przy ul. Wspólnej 5, 07-110 Grębków, dalej Organizator tego Marszu.
 4. Miejscem wydarzeń i imprez bibliotecznych jest siedziba główna oraz filia biblioteczna wraz z terenem przyległym do siedziby, tzn. podwórkiem/ogrodem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników konkretnego wydarzenia lub imprezy. W takim przypadku będzie informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej http://www.gbp-grebkow.pl oraz za pośrednictwem plakatów o konieczności zgłoszenia udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 

Zasady uczestnictwa

 1. Organizator przewiduje trzy rodzaje wydarzeń i imprez bibliotecznych:
  1. Nieograniczone ze względu na liczbę i wiek uczestników
  2. Ograniczone ze względu na liczbę uczestników
  3. Wydarzenia skierowane do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym
 2. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej nieograniczonej ze względu na liczbę i wiek uczestników może wziąć każda osoba fizyczna, z  zastrzeżeniem, że osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia tylko za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką.
 3. Udział w wydarzeniu lub imprezie ograniczonej ze względu na liczbę uczestników mogą wziąć osoby fizyczne, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na wydarzenie lub imprezę i otrzymają potwierdzenie od Organizatora o wpisaniu na listę uczestników. Zgłoszenia udziału uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku, dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Udział w wydarzeniu skierowanym do uczestników  w konkretnym przedziale wiekowym wymaga spełnienia kryteriów określonych przez Organizatora.                        W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,      a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką.
 5. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej pod opieką nauczyciela/wychowawcy za zgodą ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w wydarzeniu oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie.
 7. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Jeżeli udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, Organizator przyjmuje karty zgłoszeniowe w swojej siedzibie oraz filii bibliotecznej. Uczestnik może także dokonać Zgłoszenia poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: gbp@grebkow.pl Organizator powiadomi Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę Uczestników. W przypadku nie otrzymania powiadomienia, należy uznać, że Zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału                  w wydarzeniu lub imprezie.
 9. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo wydarzenia oraz imprezy biblioteczne. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie  w kronice, na stronie internetowej http://www.gbp-grebkow.pl, Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ Biblioteka w Grębkowie oraz www.facebook.com/FiliaBiblioteczna w Kopciach, YouTube na kanale https://www.youtube.com/Biblioteka      w Grębkowie.
 10. Uczestnik wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia lub imprezy o czynnościach określonych        w ustępie powyżej. Udział w wydarzeniu lub imprezie, jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na określone  w ustępie poprzednim czynności (wykorzystanie wizerunku).

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
 4. Dane przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu lub imprezie, w szczególności wizerunek, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz szkole.
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją wydarzenia lub imprezy oraz promocją działalności Organizatora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwy na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail gmina@grebkow.pl z dopiskiem do inspektora ochrony danych

 

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (GIODO).
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia lub imprezy może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres gbp@grebkow.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja.
 5. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału      w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe        w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 6. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania wydarzenia lub imprezy. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
 7. W przypadku udziału w wydarzeniu lub imprezie osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później, niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic lub opiekun może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokonana tej czynności wcześniej, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie. W przypadku nie odebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora, w szczególności, konieczne będzie zamknięcie biblioteki, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic lub opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.gbp-grebkow.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Zasady udziału i przebiegu wydarzeń i imprez bibliotecznych określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

 

 

Klauzula informacyjna  dla uczestników IV Marszu o Puchar Wójta

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Grębkowie przy ul. Wspólnej 5;
 2. Informuje, że na mocy art. 1 lit. A) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem gmina@grebkow.pl z dopiskiem do inspektora ochrony danych.;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)w celach , zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Marszu NW ,wyłonienia zwycięzców i odbioru pucharów  oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt  a RODO)  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich  przetwarzanie jest.  dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w IV Marszu NW. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach. Zgoda ta obejmuje publikacje imienia i nazwiska  uczestnika wraz z data urodzenia, klubu i miejscowości w której zamieszkuje, na liście startowej Marszu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie             i w miejscu rozgrywania Marszu.
 5. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami                                                                    

                                                                                             ……………………………………

                                                                                                (data, czytelny podpis)

 

 

 

Regulamin

IV Marszu Nordic  Walking o Puchar Wójta Gminy Grębków 4 maja 2019 (plac przy bibliotece) Kopcie 19

 

      I    Organizator

 • Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne” Grębkowianie”
 • Filia Biblioteczna w Kopciach(GBP w Grębkowie)

 

II  Termin i miejsce, 

 • 04.05.2019
 • miejsce startu i mety    -plac przy bibliotece, Kopcie 19,gm.Grębków,pow. węgrowski
 • trasa marszu -5 km,( około 80% trasy biegnie przez las)

III  Program:

 • 9.00-10.30-rejestracja zawodników i podział na kategorie wiekowe
 • 10.45-otwarcie i rozgrzewka dla dorosłych
 • 11.00-zawody główne NW na dystansie 5 km.
 • 11.15 bieg dla dzieci na 800m(do lat 12)
 • 12.00 posiłek regeneracyjny
 • 12.30 podsumowanie zawodów ,dekoracja zawodników,
 • losowanie nagród

IV Warunki i zasady uczestnictwa

 • Nie obowiązuje limit uczestników.
 • W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni.  Wszyscy nieletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych( wzór zgody można pobrać od organizatorów  ze strony  www.gbp-grebkow.pl…lub    w dniu zawodów ). Marsz  odbędzie się na dystansie 5 km.
 • Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku z uczestnictwem w Marszu                  o Puchar Wójta Gminy Grębków na całej trasie, oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w marszu. Trasa marszu przez las nie będzie całkowicie wygrodzona  i wyłączona z ruchu pieszych, rowerów i samochodów.
 • .Zgłoszeń do udziału w imprezie można dokonywać elektronicznie lub w dniu imprezy 4.05.2019 (sobota) w godz. 9.00-10.30.
 • Klasyfikacja „Gminna „ dla mieszkańców gminy Grębków
 • Warunkiem ukończenia marszu jest przejście całej wyznaczonej trasy i ukończenie zawodów na mecie.
 • Udział w marszu  jest płatny. Wysokość opłaty startowej wynosi  30 zł.-elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem   elektronicznezapisy.pl

lub w dniu imprezy 4.05 2019 w biurze zawodów(od 9.00 do 10.30)

 • Warunki dopuszczenia do udział w marszu:

wniesienie opłaty startowej(mieszkańcy gminy Grębków zostali wyłączeni z opłaty startowej a także młodzież do lat 16 włącznie)

 • dokonanie rejestracji- na stronie internetowej biuro@elektronicznezapisy.pl, lub  mailowo  filia_kopcie@vp.pl   lub w biurze zawodów w dniu imprezy.
 • złożenia podpisanego oświadczenia
 • w czasie marszu zawodnicy poruszają się  wyznaczoną trasą.
 • podczas marszu należy poruszać się techniką NW, podbieganie dyskwalifikuje zawodnika, na trasie będą sędziowie NW
 • zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie  ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy.
 • organizator zastrzega  sobie prawo do  robienia zdjęć, używania imion i nazwisk, wizerunku lub innych materiałów związanych z Marszem,  także możliwość wykorzystania w Internecie.

V   Sprawy organizacyjne

 • pakiety  startowe są wydawane w dniu zawodów. Rejestracja lub potwierdzenie rejestracji  za okazaniem dowodu tożsamości.
 •  organizator przewiduje puchary dla 3 pierwszych zawodników w pięciu kategoriach wiekowych osobno  kobiet i mężczyzn, na dystansie 5 km .oraz dla młodzieży do lat 16-tu,oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
 • organizatorzy nie biorą udziału w losowaniu nagród,
 • organizator zapewnia puchary dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek  w klasyfikacji „Gminnej”
 •  kategorie: -do lat 16,  17--29 ,30-- 49, 50—59,   60+
 • Wszyscy uczestnicy zawodów  nordic walking otrzymują medale pamiątkowe.
 • Organizatorzy przewidują wyróżnienie  za najlepszą   technikę w marszu NW.

      VII   Postanowienia końcowe

 • Organizator zapewnia ratownika medycznego.
 • Organizator zapewnia wodę oraz posiłek regeneracyjny dla uczestników po zakończeniu marszu.
 • Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników marszu.
 • Każdy uczestnik ponosi  odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie  lub swojego podopiecznego szkody.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły marszu lub nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

 

            Wpłaty wpisowego należy dokonać na nr. konta

 Pekao SA Węgrów…Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Grębkowianie”.:78 12402731 1111 0010 3234 8283                              

          Wpłata za udział w IV Marszu Nordic Walking  -Kopcie       imię i nazwisko ,rok urodzenia

 

 

                                                              Oświadczenie zawodnika

biorącego udział w  Marszu o Puchar Wójta Gminy Grębków

 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w marszu i biegu i zgłaszam swoje uczestnictwo. Swoim własnoręcznym  podpisem zapewniam, że stan mojego zdrowia pozwala na wzięcie udziału w marszu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków organizatora zawartych w regulaminie.

 

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grębkowianie”, Filia Biblioteczna w Kopciach(GBP w Grębkowie) , wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją marszu oraz biegu dla dzieci  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po marszu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 

Ogólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w oświadczeniu danych osobowych w celu promocji Marszu Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Grębków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) z późniejszymi zmianami. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Podczas IV Marszu Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Grębków będą robione zdjęcia , które będą wykorzystane w celu promocji Gminy Grębków i Powiatu Węgrowskiego

 

……………………………………….. ……………………………   …………………….                   ………………………………

Imię i nazwisko               adres zamieszkania       rok urodzenia                                  telefon

 

data ......................., czytelny podpis ...............................................

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

 

Wyrażam zgodę na start mojego syna/ mojej córki __________________________________  _w w/w zawodach. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej

.

                                                                                                              __________________________________

Data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie zawodnika

Utworzono dnia 19.04.2019, 11:40

Regulamin IV Marszu Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Grębków

Utworzono dnia 12.04.2019, 10:54

Regulamin wydarzeń organizowanych przez GBP

Utworzono dnia 12.04.2019, 10:48

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 12.04.2019, 10:37

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Dołącz do nas na Facebooku