Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

IOD/RODO

Czcionka:

W związku z wejściem przepisów RODO uprzejmie informujemy,

Że udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną

( imprezy kulturalne, uroczystości, warsztaty, spotkania, konkursy, festyny, lekcje biblioteczne itp.)

Jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku

W materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia

Na stronie internetowej, Facebooku i Youtube GBP w Grębkowie

Szczegółowe informacje:www.gbp-grebkow.pl

 

 

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Gminną  Bibliotekę Publiczną w Grębkowie

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki wydarzeń i imprez bibliotecznych.
 2. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie z siedzibą przy ul. Wspólnej 5, 07-110 Grębków, dalej Organizator.
 3. Miejscem wydarzeń i imprez bibliotecznych jest siedziba główna oraz filia biblioteczna wraz z terenem przyległym do siedziby, tzn. podwórkiem/ogrodem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników konkretnego wydarzenia lub imprezy. W takim przypadku będzie informował                               z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej http://www.gbp-grebkow.pl oraz za pośrednictwem plakatów o konieczności zgłoszenia udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 5. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Organizator przewiduje trzy rodzaje wydarzeń i imprez bibliotecznych:
  1. Nieograniczone ze względu na liczbę i wiek uczestników
  2. Ograniczone ze względu na liczbę uczestników
  3. Wydarzenia skierowane do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym
 2. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej nieograniczonej ze względu na liczbę i wiek uczestników może wziąć każda osoba fizyczna, z  zastrzeżeniem, że osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia tylko za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką.
 3. Udział w wydarzeniu lub imprezie ograniczonej ze względu na liczbę uczestników mogą wziąć osoby fizyczne, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na wydarzenie lub imprezę i otrzymają potwierdzenie od Organizatora o wpisaniu na listę uczestników. Zgłoszenia udziału uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku, dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Udział w wydarzeniu skierowanym do uczestników  w konkretnym przedziale wiekowym wymaga spełnienia kryteriów określonych przez Organizatora.                            W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego opieką.
 5. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej pod opieką nauczyciela/wychowawcy za zgodą ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa   w wydarzeniu oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie.
 7. Udział w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Jeżeli udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, Organizator przyjmuje karty zgłoszeniowe w swojej siedzibie oraz filii bibliotecznej. Uczestnik może także dokonać Zgłoszenia poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: gbp@grebkow.pl Organizator powiadomi Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę Uczestników. W przypadku nie otrzymania powiadomienia, należy uznać, że Zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału    w wydarzeniu lub imprezie.
 9. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo wydarzenia oraz imprezy biblioteczne. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie  w kronice, na stronie internetowej http://www.gbp-grebkow.pl, Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ Biblioteka w Grębkowie/, YouTube na kanale https://www.youtube.com/Biblioteka w Grębkowie.
 10. Uczestnik wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia lub imprezy o czynnościach określonych        w ustępie powyżej. Udział w wydarzeniu lub imprezie, jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na określone  w ustępie poprzednim czynności (wykorzystanie wizerunku).

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
 4. Dane przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu lub imprezie, w szczególności wizerunek, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz szkole.
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją wydarzenia lub imprezy oraz promocją działalności Organizatora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwy na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail iod-km@tbdsiedlce.pl  z dopiskiem do inspektora ochrony danych

 

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (GIODO).
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby i filii Organizatora.
 4. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia lub imprezy może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres gbp@grebkow.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja.
 5. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału      w wydarzeniu lub imprezie bibliotecznej. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
 6. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania wydarzenia lub imprezy. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
 7. W przypadku udziału w wydarzeniu lub imprezie osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później, niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic lub opiekun może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokonana tej czynności wcześniej, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie. W przypadku nie odebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora, w szczególności, konieczne będzie zamknięcie biblioteki, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic lub opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.gbp-grebkow.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Zasady udziału i przebiegu wydarzeń i imprez bibliotecznych określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla czytelników

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Grębkowie przy ul. Wspólnej 5;
 2. Informuje, że na mocy art. 1 lit. A) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem iod-km@tbdsiedlce.pl z dopiskiem do inspektora ochrony danych.;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania  z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt  a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 5. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających  z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami                                  ………………………………………….

                                                                                                                                   (data, czytelny podpis)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna dla czytelników

Utworzono dnia 15.01.2020, 09:24

Klauzula

Regulamin wydarzeń organizowanych przez GBP

Utworzono dnia 15.01.2020, 09:21

Regulamin wydarzeń

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Dołącz do nas na Facebooku